ĐỀ THI HỌC KỲ I – MÔN HÓA HỌC LỚP 12, NĂM HỌC 2021 - 2022, SỞ GDĐT TỈNH NAM ĐỊNH

Câu 1: Metyl axetat được điều chế trực tiếp bằng phản ứng este hóa (xúc tác H2SO4 dặc) giữa

A. Axit fomic và metanol B. Axit axetic và etanol

C. Axit fomic và etanol D. Axit axetic và metanol

Câu 2: Nhúng quỳ tím vào dung dịch Lysin 0,10M. Hiện tượng quan sát được là:

A. Qùy tím không chuyển màu B. Qùy tím chuyển sang màu đỏ

C. Qùy tím chuyển sang màu trắng D. Qùy tím chuyển sang màu xanh

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng giữa alanin với HCl trong dung dịch là:

A. ClH3NCH(CH3)COOH B. CH3CH2NH3Cl

C. ClH3NCH2COOH D. C6H5NH3Cl

Câu 4: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước ?

A. Xenlulozo B. Anilin C. Tristearin D. Glucozo

Câu 5: Số nguyên tử hiđrô có trong phân tử glyxin là:

A. 9 B. 7 C. 5 D. 8

Câu 6: Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian ?

A. Nilon-6,6 B. Poli etilen C. Cao su lưu hóa D. Polistiren

Câu 7: Chất ứng với công thức cấu tạo nào say đây là đipeptit ?

A. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH

B. H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CH2-COOH

C. H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH

D. H2N-CH(CH3)-CONH-CH2COOH

Câu 8: Trong mật ong có chứa nhiều fructozo và glucozo. Các chất glucozo và fructozo thuộc loại nào sau đây ?

A. Protein B. Monosaccarit C. Đisaccarit D. Đisaccarit

Câu 9: Etyl axetat được sử dụng rộng rãi làm dung môi trong các phản ứng hóa học và cũng được sử dụng để tẩy thuốc sơn móng tay. Công thức hóa học của etyl axetat là:

A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH3

C. HCOOC2H5 D. C2H5COOC2H5

Câu 10: Phân tử cacbohidrat nhất thiết có nhóm chức ?

A. –NH2 B. –OH C. –CHO D. –COOH

Câu 11: Poli (vinyl clorua) được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp monome nào sau đây ?

A. CH2=CH-Cl B. CH2=CH-CH3 C. CH2=CH-CN D. CH2=CH2

Câu 12: Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp từ CO2, H2O khi có mặt chất diệp lục (clorofin) và hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Phản ứng đó gọi là phản ứng

A. Thủy phân B. Quang hợp C. Trùng hợp D. Este hóa

Câu 13: Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử triglixerit là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 14: Saccarozo có nhiều trong mía, củ cải đường,…Công thức phân tử của saccarozo là:

A. C6H12O6 B. C11H22O11 C. C12H22O11 D. C12H24O12

Câu 15: Hiđrô hóa glucozo (xúc tác Ni, to), sản phẩm thu được là:

A. Etanol B. Fructozo C. Axit axetic D. Sorbitol

Câu 16: Chất nào sau đây là este ?

A. CH2=CH-COO-CH3 B. CH3-COONH3CH3

C. HO-CH2-CH2­-OH D. CH3-COOH

Câu 17: Este no, đơn chức mạch hở có công thức chung là:

A. CnH2n-2O2 (n lớn hơn hoặc bằng 4) B. CnH2nO2 (n lớn hơn hoặc bằng 2)

C. CnH2n+2O2 (n lớn hơn hoặc bằng 2) D. CnH2n-2O2 (n lớn hơn hoặc bằng 3)

Câu 18: Polime nào sau đây thuộc loại bán tổng hợp ?

A. Poli (metyl metacrylat) B. Tơ capron

C. Cao su buna-N D. Tơ xenlulozo axetat

Câu 19: Chất nào sau đây là polime ?

A. Axit ađipic B. Xenlulozo C. Triolein D. Saccarozo

Câu 20: Chất nào sau đây là amin bậc hai ?

A. Anilin B. Đimetylamin C. Isopropylamin D. Etylamin

Câu 21: Chất X ở điều kiện thường là chất lỏng, tan rất ít trong nước. Đun nóng X với dung dịch NaOH đến phản ứng hoàn toàn, sau đó thêm dung dịch NaCl bão hòa vào thu được chất rắn Y. Chất X và Y có thể ứng với cặp chất nào sau đây ?

A. Tristearin và natri stearat B. Etyl axetat và natri axetat

C. Triolein và natri oleat D. Glixeryl axetat và natri axetat

Câu 22: (Đáp án) Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Các polime đều được tạo từ các đơn vị monome

B. Nilon-6,6 là được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng

C. Các polime tổng hợp đều tạo từ phản ứng trùng hợp

D. Tơ tằm, tơ visco đều là các polime bán tổng hợp

Câu 23: (Đáp án) Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là:

A. X, Y, Z, T B. X, Y, T C. X, Y, Z D. Y, Z, T

Câu 24: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol đipeptit Gly-Ala trong dung dịch HCl dư, đun nóng thu được m gam hỗn hợp muối. Gía trị của m là:

A. 25,1 B. 22,3 C. 23,7 D. 21,9

Câu 25: (Đáp án) Trung hòa dung dịch chứa 0,1 mol amin X đơn chức bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 8,15 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là:

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 26: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch KOH đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và m gam muối. Gía trị của m là:

A. 94,6 B. 93,4 C. 96,6 D. 91,8

Câu 27: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl propionat thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và m gam nước. Gía trị của m là:

A. 3,6 B. 2,7 C. 1,8 D. 4,5

Câu 28: (Đáp án) Lên men m kg glucozo (hiệu suất phản ứng đạt 75%), thu được 2 lít cồn etylic 46o. Biết khối lượng riêng của etanol nguyên chát là 0,8 g/l; của nước là 1 g/l. Gía trị của m là:

A. 1,92 B. 2,16 C. 1,44 D. 2,56

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn este X có công thức cấu tạo CH3-COO-CH2-COO-CH3 trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm:

A. Hai muối và một anđehit B. Một muối và hai ancol

C. Một muối và một ancol D. Hai muối và một ancol

Câu 30: Dãy các chất nào sau đây có phản ứng tráng gương ?

A. Fructozo và vinyl axetat B. Fructozo và saccarozo

C. Metyl axetat và glucozo D. Glucozo và metyl fomat

Câu 31: Trùng hợp V m3 etilen (đo ở đktc) với hiệu suất là 80%, thu được 1,4 tấn polietilen. Gía trị của V là:

A. 2240 B. 1120 C. 1400 D. 2800

Câu 32: (Đáp án) Cho sơ đồ sau: Glyxin + HCl ----> X. X + CH3OH ----> Y. Chất Y là:

A. ClH3NCH2COOCH3 B. H2NCH2COOCH3

C. ClH3NCH­(CH3)COOH D. ClH3NCH2COOH

Câu 33: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Gía trị của m là:

A. 80,6 B. 82,4 C. 88,6 D. 97,6

Câu 34: (Đáp án) Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozo được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín

(b) Chất béo là đieste của glixerol và axit béo

(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở tráng thái rắn

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozo

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người

Số pát biểu đúng là:

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

Câu 35: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm các amin và amino axit (đều no, mạch hở). Cứ 2 mol X (trong dung dịch) tác dụng vừa đủ với 3 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 2 mol X bằng không khí (N2 chiếm 80%, O2 chiếm 20% thể tích) và cho hỗn hợp sau phản ứng qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì khối lượng dung dịch tăng 144 gam và còn lại a mol hỗn hợp khí (CO2 và N2) thoát ra. Gía trị của a là:

A. 32 B. 42 C. 48 D. 35

Câu 36: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Saccarozo, glucozo, anilin, etylamin B. Anilin, etylamin, saccarozo, glucozo C. Etylamin, glucozo, saccarozo, aniliin D. Saccarozo, anilin, glucozo, etylamin

Câu 37: (Đáp án) Chất hữu cơ X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic Y và hai ancol Z, T. Các chất Y, Z, T đều có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Phân tử khối nhỏ nhất của X là:

A. 176 B. 234 C. 288 D. 262

Câu 38: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozo trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng, thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần:

- Phần 1: làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 16 gam Br2 (trong nước)

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 86,4 gam Ag

Gía trị của m là:

A. 136,8 B. 102,6 C. 68,4 D. 85,5

Câu 39: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen và có công thức C8H8O2. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,32 mol NaOH đã phản ứng, thu được ancol Y đơn chức và 26,72 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Gía trị của m là:

A. 24,48 B. 27,20 C. 29,92 D. 32,64

Câu 40: (Đáp án) Chất X mạch hở có công thức phân tử C10H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau:

(a) X + NaOH ----> X1 + X2

(b) X1 + H2SO4 ----> X3 + Na2SO4

(c) X3 + X4 ----> Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Chất X2 có phản ứng tráng gương

B. Chất X3 là axit cacboxylic no, đơn chức

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng

D. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon phân nhánh

ĐÁP ÁN


ĐỀ THI HỌC KỲ 1, LỚP 12, SỞ GDĐT NAM ĐỊNH, NĂM HỌC 2021 - 2022
.pdf
Download PDF • 153KB183 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả