ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA – LẦN 1 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – PHÚ THỌ NĂM 2022

Câu 1: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:

A. CH2=CHCOOCH3 B. CH3COOCH=CH2

C. CH3COOCH3 D. HCOOCH2CH=CH2

Câu 2: Một dung dịch X gồm 0,02 mol K+; 0,04 mol Ba2+; 0,04 mol HCO3- và a mol ion Y (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Y và giá trị của a là:

A. OH- và 0,06 mol B. NO3- và 0,02 mol

C. CO32-­ và 0,03 mol D. Cl- và 0,06 mol

Câu 3: Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: (1) metylamin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2) thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36 B. 2,24 C. 4,48 D. 1,12

Câu 5: Este nào sau đây có thể được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng ?

A. Vinyl fomat B. Metyl axetat C. Etyl fomat D. Metyl acrylat

Câu 6: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và ngũ cốc ?

A. Tinh bột B. Xenlulozo C. Saccarozo D. Glucozo

Câu 7: Cho 24,36 gam peptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Gía trị của m là:

A. 37,50 gam B. 38,45 gam C. 40,42 gam D. 41,82 gam

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc II ?

A. (CH3)3N B. CH3NH2 C. C2H5NH2 D. CH3NHC2H5

Câu 9: Cho các chất sau: CH3CH(NH2)COOH, HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, H2N[CH2]4CH(NH2)COOH, H2NCH2COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10: Cho một peptit được tạo nên bởi m gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại:

A. pentapeptit B. tripeptit C. đipeptit D. tetrapeptit

Câu 11: Ứng với công thức C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 12: Metyl propionat có công thức cấu tạo là:

A. C2H5COOC2H5 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5

Câu 13: Số đồng phân amino axit ứng với công thức C3H7O2N là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Để thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:

A. 17,6 gam B. 8,8 gam C. 14,8 gam D. 7,4 gam

Câu 15: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước ?

A. C6H5COOCH3 B. HCOOC6H5

C. CH3COOCH2C6H5 D. CH3COOCH3

Câu 16: Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường ?

A. Anilin B. Alanin C. Saccarozo D. Tristearin

Câu 17: CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với:

A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Br2/CCl4

C. Dung dịch NaNO3 D. Dung dịch HCl

Câu 18: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường ?

A. CH3CH=CH2 B. CH3-CH3 C. CH3COOH D. C2H5OH

Câu 19: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là:

A. Metyl axetat B. Metyl propionat

C. Propyl propionat D. Propyl fomat

Câu 20: Axit nào sau đây có công thức C15H31COOH ?

A. Axit stearic B. Axit oleic C. Axit panmitic D. Axit axetic

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 13,23 gam kết tủa. Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,24 mol H2. Giá trị của a là:

A. 0,24 B. 0,33 C. 0,21 D. 0,15

Câu 22: Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Gía trị của m là:

A. 30,0 B. 3,56 C. 3,00 D. 35,6

Câu 23: Glucozo thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2 (Ni, to) B. Dung dịch Br2 C. Cu(OH)2 D. AgNO3/NH3

Câu 24: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh ?

A. CH3COOH B. NaNO3 C. HF D. H2O

Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin + HCl ----> X; X + NaOH ----> Y. Chất Y là chất nào sau đây ?

A. CH3CH(NH3Cl)COONa B. CH3CH(NH2)COONa

C. CH3CH(NH3Cl)COOH D. H2NCH2CH2COOH

Câu 26: Trong quá trình sản xuất đường glucozo thường còn lẫn 10% tạp chất (tạp chất này không tham gia phản ứng tráng bạc). Lấy a gam đường trên cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của a là:

A. 20 B. 9 C. 10 D. 18

Câu 27: Cho 13,14 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 23,52 B. 26,70 C. 29,94 D. 28,32

Câu 28: (Đáp án) Este X đơn chức, mạch hở, trong đó oxi chiếm 37,209% khối lượng. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 29: (Đáp án) Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitnin. Số chất khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là:

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

Câu 30: Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl axetat ?

A. Có phản ứng tráng bạc B. Là hợp chất este

C. Có công thức phân tử C3H6O2 D. Là đồng phân của etyl fomat

Câu 31: Cho 3,6 gam axit acrylic tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,3 B. 5,4 C. 5,7 D. 6,1

Câu 32: (Đáp án) Cho 0,45 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 500 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết 700 ml NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:

A. 0,15 B. 0,20 C. 0,10 D. 0,25

Câu 33: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 3,26 mol O2 thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Gía trị của b là:

A. 35,60 gam B. 36,72 gam C. 31,92 gam D. 40,40 gam

Câu 34: (Đáp án) Cho các nhận định sau:

(a) Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím

(c) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl

(d) H2NCH2CONHCH(CH3)COOH là một đipeptit

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước

Số nhận định đúng là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 35: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat, natri oleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 3,22 mol O2 thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là:

A. 0,08 B. 0,04 C. 0,20 D. 0,16

Câu 36: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. axit glutamic, lòng trắng trứng, anilin B. lysin, lòng trắng trứng, anilin

C. alanin, lòng trắng trứng, anilin D. lòng trắng trứng, anilin, alanin

Câu 37: (Đáp án) Hỗn hợp gồm hai este, ba axit cacboxylic và hai hiđrocacbon đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,985 mol O2, tạo ra 0,63 mol H2O. Nếu cho m gam X trên vào dung dịch NaOH dư, thấy có 0,25 mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là:

A. 24,23 B. 20,30 C. 18,09 D. 22,72

Câu 38: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 58,2 B. 57,9 C. 52,5 D. 54,3

Câu 39: (Đáp án) Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B. Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn Z thu được chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong dung dịch X chất tan có nồng độ % cao nhất có giá trị gần với giá trị nào sau đây ?

A. 10% B. 20% C. 25% D. 30%

Câu 40: (Đáp án) Cho X, Y (MX < MY) là 2 axit đều đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Z là ancol no. T là este 2 chức được tạo bởi X, Y và Z (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 28,2 gam hỗn hợp E dạng hơi chứa X, Y, Z, T qua bình đựng 11,5 gam Na (dùng dư), phần khí và hơi thoát ra khỏi bình đem nung nóng có mặt Ni làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau, thu được một chất hữu cơ duy nhất, đem đốt cháy hợp chất hữu cơ này cần dùng đúng 0,55 mol O2 thu được 7,2 gam H2O. Phần rắn còn lại trong bình đem hòa tan vào nước dư thấy thoát ra 0,05 mol H2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,88 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là:

A. 9,08% B. 11,91% C. 15,23% D. 18,06%

ĐÁP ÁN


ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA LẦN 1 - CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ NĂM 2022
.pdf
Download PDF • 150KB

463 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả