ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA, CHUYÊN LAM SƠN, THANH HÓA, 2022

Câu 1: Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là:

A. CH2=CH2 B. CH2=CH-CH=CH2

C. CH3-CH=CH2 D. C6H5-CH=CH2

Câu 2: Ở điều kiện thường, glyxin không tác dụng với chất nào sau đây ?

A. H2SO4 B. NaCl C. KOH D. NaOH

Câu 3: Saccarozo thuộc loại:

A. Hợp chất đa chức B. Đisaccarit

C. Polisaccarit D. Monosaccarit

Câu 4: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử ?

A. Metan B. Etilen C. Axetilen D. Ancol etylic

Câu 5: Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây ?

A. Al2O3 B. CuO C. PbO D. Fe2O3

Câu 6: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất ?

A. Fe2+ B. Fe3+ C. Na+ D. Cu2+

Câu 7: Natri hidrocacbonat còn được gọi là bakingsoda, có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn. Công thức của natri hidrocacbonat là:

A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHSO3 D. NH4HCO3

Câu 8: Khi đốt cháy rơm rạ trên đồng ruộng, sinh ra khí X gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là:

A. O2 B. CO2 C. CO D. N2

Câu 9: (Đáp án) Cho các chất: Na2CO3, Cl2, Cu, HCl, AgNO3. Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 là:

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 10: (Đáp án) Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch

B. Cho lượng nhỏ Ca vào dung dịch NaHCO3 thu được kết tủa trắng

C. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+

D. Dung dịch Ca(OH)2 để lâu ngoài không khí xuất hiện lớp váng màu trắng

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam muối cacbonat vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Muối cacbonat đó là:

A. CaCO3 B. BaCO3 C. ZnCO3 D. MgCO3

Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ?

A. Metanol B. Anilin C. Glyxin D. Etylamin

Câu 13: Quặng nào sau đây có chứa nguyên tố Fe ?

A. Cacnalit B. Dolomit C. Hematit D. Sinvinit

Câu 14: Kim loại nào trong các kim loại sau đây dẫn điện tốt nhất ?

A. Ag B. Au C. Al D. Cu

Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Ăn mòn kim loại là sự hủy hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của các chất trong môi trường

B. Trong quá trình ăn mòn, khối lượng bị oxi hóa thành cation

C. Quá trình ăn mòn hóa học có phát sinh dòng điện

D. Gang thép để trong không khí ẩm xuất hiện cả ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học

Câu 16: Este HCOOCH3 có tên gọi là:

A. metyl axetat B. etyl fomat C. metyl fomat D. etyl axetat

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:

A. 4,48 lít B. 8,96 lít C. 17,92 lít D. 11,20 lít

Câu 18: Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ?

A. CH3COOH B. H2O C. KOH D. NH3

Câu 19: Chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 ở nhiệt độ thường

A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHSO4 D. SO3

Câu 20: Trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đuôi C là:

A. Lys B. Val C. Gly D. Ala

Câu 21: (Đáp án) Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Nếu cho toàn bộ X tác dụng với Na dư, thu được V lít khí hidro (đktc). Giá trị của V là:

A. 0,420 B. 0,336 C. 0,054 D. 0,840

Câu 22: Lên men một lượng glucozo, thu được a mol ancol etylic và 0,1 mol CO2. Giá trị của a là:

A. 0,20 B. 0,10 C. 0,30 D. 0,05

Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu được 6 gam ancol. Công thức của X là:

A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3

Câu 24: X là anpha-amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức của X là:

A. H2N-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2NCH2CH2COOH D. C3H7-CH(NH2)-COOH

Câu 25: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3. Sau phản ứng thu được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chỉ chứa một muối. Phát biểu nào đúng ?

A. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO3)2 B. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO3)3

C. X chứa Ag, Fe; Y chứa AgNO3 D. X chứa Fe, Cu; Y chứa Fe(NO3)2

Câu 26: (Đáp án) Theo tiêu chuẩn nước ăn uống của tổ chức sức khỏe thế giới, nồng độ tối đa cho phép PO43- là 0,4mg/l. Để xác định một nhà máy nước sinh hoạt có bị ô nhiễm ion photphat không, người ta lấy 5 lít nước đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,01103 gam kết tủa. Nồng độ ion photphat trong mẫu nước

A. Nằm trong giới hạn cho phép B. Vượt quá giới hạn cho phép 25%

C. Vượt quá giới hạn cho phép 10% D. Vượt quá giới hạn cho phép 20%

Câu 27: (Đáp án) Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân Mg(HCO3)2

(b) Nhiệt phân KNO3

(c) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư

(d) Cho Al vào dung dịch FeCl2

(e) Cho hới nước đi qua than nung đỏ

(g) Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được đơn chất là:

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 28: (Đáp án) Cho các phát biểu sau:

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để bảo quản các mẫu động vật

(b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có gốc hidrocacbon no) là chủ yếu

(c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân

(d) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra đông tụ protein

(e) Các chất polietilen, cao su thiên nhiên sẽ nhanh chóng hỏng khi giặt rửa chúng trong xà phòng

Số phát biểu đúng là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 29: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, Tvới thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Phenol, axit fomic, saccarozo, glucozo

B. Anilin, glucozo, glyxerol, saccarozo

C. Anilin, glucozo, glyxerol, fructozo

D. Phenol, glucozo, glyxerol, axit fomic

Câu 30: (Đáp án) Cho các phát biểu sau về polime:

(a) Polistiren có cấu trúc mạch phân nhánh

(b) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

(c) Hầu hết polime là những chất rắn, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

(d) Cao su isopren có thể phản ứng với HCl

(e) Poliacrilonitrin có tính đàn hồi, tính dẻo và có khả năng kéo sợi

Số phát biểu đúng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 31: (Đáp án) Tiến hành thí nghiệm sau theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 5 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên

Bước 2: Nhỏ tiếp dung dịch HCl (đặc) dư vào ống nghiệm

Bước 3: Cho tiếp dung dịch NaOH (loãng) đến dư, đồng thời đun nóng

Cho các phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước 1, nhúng quỳ tím vào dung dịch thấy quỳ tím không đổi màu

(b) Kết thúc bước 2, thu được dung dịch đồng nhất

(c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt

(d) Ở bước 1, anilin hầu như không tan, tạo vẩn đục và lắng xuống đáy

(e) Ở thí nghiệm trên, nếu thay anilin bằng metylamin thì hiện tượng thí nghiệm tương tự

Số phát biểu đúng là:

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 32: (Đáp án) Hỗn hợp M gồm anken X và hai amin no, đơn chức, mạch hở Y, Z là đồng đẳng liên tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M, cần dùng 0,46875 mol khí O2, thu được 0,25 mol CO2; x mol N2. Công thức phân tử của Z và giá trị của x là:

A. C2H7N và 0,0625 B. C2H7N và 0,125

C. C3H9N và 0,0625 D. C3H9N và 0,125

Câu 33: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol oxi, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 7,312 gam B. 7,512 gam C. 7,412 gam D. 7,612 gam

Câu 34: (Đáp án) Cho một mẫu quặng photphorit X (chứa 88,35% khối lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc (vừa đủ). Sau phản ứng hoàn toàn, làm khô hỗn hợp, thu được supephotphat đơn Y. Độ dinh dưỡng của Y là:

A. 25,97% B. 40,47% C. 28,06% D. 24,79%

Câu 35: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm đipeptit C4H8N2O3, este đa chức C4H6O4 và este của amino axit C5H11O2N. Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch KOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp Z (chứa các hợp chất hữu cơ). Cho Z thu được tác dụng với Na dư, thu được 0,02 mol khí H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn Z thu được 3,08 gam CO2. Mặt khác, oxi hóa Z bằng CuO dư, đun nóng, rồi đem sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, tạo thành 10,8 gam Ag. Gỉa thiết quá trình oxi hóa Z chỉ tạo anđehit. Giá trị của m là:

A. 6,74 B. 4,52 C. 8,36 D. 9,16

Câu 36: (Đáp án) Oxi hóa hỗn hợp bột Al, Fe bằng khí oxi thu được hỗn hợp X. Trộn X với Fe(NO3)2, thu được 39,1 gam hỗn hợp A. Hòa tan A trong 337,12 gam dung dịch H2SO4 25%, thu được dung dịch B chỉ chứa muối sunfat trong hòa và hỗn hợp khí C đều là các sản phẩm khử của N+5. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thì có 2,02 mol NaOH phản ứng, thu được 30,4 gam kết tủa và 0,02 mol khí. Nồng độ phần trăm của muối Fe(III) trong B gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 10,6% B. 4,6% C. 20,8% D. 12,8%

Câu 37: Tiến hành 2 thí nghiệm:

Thí nghiệm 1: hấp thụ hết 0,56 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch X gồm KOH 0,1x (mol/l) và Ba(OH)2 0,2y (mol/l), thu được 3,94 gam kết tủa

Thí nghiệm 2: hấp thụ hết 0,56 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch X gồm KOH 0,1y (mol/l) và Ba(OH)2 0,2x (mol/l), thu được 0,985 gam kết tủa

Biết cả 2 thí nghiệm, dung dịch sau phản ứng đều tác dụng với dung dịch NaOH. Giá trị

x + y là:

A. 0,30000 B. 0,25000 C. 0,02625 D. 0,45000

Câu 38: (Đáp án) Nung nóng x mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp X gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng bình tăng m gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,275 mol khí O2, thu được 6,6 gam CO2. Giá trị của m là:

A. 2,8 B. 3,5 C. 5,8 D. 4,2

Câu 39: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm ba este A, B, C (MA < MB < MC, số mol nB > nC) đều mạch hở với lượng oxi vừa đủ, thu được 2,2 mol CO2 và 1,7 mol H2O. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp Y gồm hai este. Đun nóng toàn bộ Y với 700 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được một muối hữu cơ có tráng bạc và hỗn hợp Z gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị a và phần trăm khối lượng chất B trong X lần lượt là:

A. 0,3 và 33,72% B. 0,3 và 42,15% C. 0,6 và 33,72% D. 0,6 và 42,15%

Câu 40: (Đáp án) Hòa tan 2,64 gam hỗn hợp bột gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,11 mol AgNO3, thu được kết tủa Y, dung dịch Z. Đem điện phân dung dịch Z với cường độ dòng điện không đổi 5A. Đồ thị biểu diễn về độ giảm khối lượng dung dịch Z với thời gian t như sau:

Gía trị của a và x lần lượt là:

A. 1,76 và 193 B. 1,76 và 173,7 C. 1,60 và 173,7 D. 1,60 và 193


ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA, CHUYÊN LAM SƠN, THANH HÓA 2022
.pdf
Download PDF • 179KB

456 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả